انتخاب همسر

اولین مرحله در تشکیل خانواده داشتن نیت و انگیزه صحیح از تشکیل خانواده است .
▪ به قول مولوی :
این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا
موثرترین قدم در موفقیت یک خانواده …

اولین مرحله در تشکیل خانواده داشتن نیت و انگیزه صحیح از تشکیل خانواده است .

به قول مولوی :

این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا

موثرترین قدم در موفقیت یک خانواده ، دقت و بررسی کافی در انتخاب همسر می باشد.

قبل از ازدواج ، به این سوالات پاسخ دهید:

۱) هدف شما در زندگی چیست ؟

۲) آیا تنها به ثروتمند شدن و برخورداری هر چه بیشتر از لذتهای مادی می اندیشید یا داشتن خانواده ای سالم با حفظ اصالتهای انسانی و معنوی ، برای شما مهم تر می باشد؟

اگر تنها مسائل مادی و ظاهری را ملاک تصمیم و انتخاب خود قرار دهیم ، دیگر نباید انتضار وفاداری و صمیمیت و فداکاری و عاطفه را داشته باشیم.

بنیاد انتخاب همسر را بر پایه اصالتها ، ایمان، انسانیت ودر کنار آن سطح خانوادگی و تحصیلات و شغل و حتی ظاهر او بگذارید .

( هر کدام از معیار ها در حد مناسب بایستی مورد توجه قرار گیرد)

ویژگیهای اخلاقی او بایستی مورد بررسی قرار گیرد .

مردم آزاری ، فحاشی و بدزبانی ، لاابالی گری ، داشتن دوستان نامناسب ، ولگردی و برخی عادتهای بد اجتماعی ازقبیل اعتیاد به مواد افیونی ، اهمیت ندادن به کاروفعالیت ، داشتن کار و شغل ناسالم از جمله ویژگیهایی است که شایستگی یک نفر را برای همسری از بین می برد.

در انتخاب همسربه طور جدی به نجابت و عفت اخلاقی و پاک نظری او اهمیت دهید.

تناسب فکری و سنی نیز در جایگاه خویش از موارد مهم در انتخاب همسر می باشد .

استخاره :

آدمی موظف است مسائل خود را با تعقل و تفحص و تجربه حل کند و اگر عقل ، او را کفایت نکرد از تجربه و مشورت اهل اطلاع استفاده نماید و سپس تصمیم گیری نماید . چنانچه با وجود به کارگیری موارد یاد شده ابهامها برطرف نشود و انسان در حیرت بماند و ناگزیر از انتخاب باشد ، می توان با توسل قلبی به پروردگار

استخاره نماید لیکن استخاره الزام نمی آورد .

در آخر :

-از برخورد ساده اندیشانه با این موضوع خطیر به شدت بپرهیزید .

-در انتخاب همسر هیچ جای اشتباهی ، باقی مگذارید .

-در انتخاب همسر هیچ جایی برای خطر کردن وجود ندارد .