این ماده جایگزین قند از خویشاوندان شیمیائی نزدیک دی پپتیدل - آسپارتیل - ل. فنیل آلاتین است. هردی پپتید ترکیبی از دو اسید آمینه است که آجرهای ساختمانی پروتئین هستند.
آسپارتام …

این ماده جایگزین قند از خویشاوندان شیمیائی نزدیک دی پپتیدل - آسپارتیل - ل. فنیل آلاتین است. هردی پپتید ترکیبی از دو اسید آمینه است که آجرهای ساختمانی پروتئین هستند.

آسپارتام برخلاف ساکارین و سیکلامات که بدون تغییر از بدن دفع می‌شوند، به اسیدهای آمینه طبیعی سازنده‌اش تجربه می‌شود، و آنها نیز به‌نوبه خود در مسیرهای سوخت و ساز معمولی بن به اجزاء کوچک‌تری شکسته می‌شوند.

شیرینی آسپارتام تقریباً ۲۰۰ برابر بیشتر از سوکروز است.