امیر ناصر افتتاح

▪ امیر ناصر افتتاح -١٣٦٦/١١/١١ـ١٣١٤ نوازنده تمبک، در تهران متولد شد و اساتیدش حسین تهرانی و هوشنگ مهرورزان بودند. در سال ١٣٣٤ به رادیو رفت و با گروه گلها همکاری کرد. از شاگردانش …

▪ امیر ناصر افتتاح -١٣٦٦/١١/١١ـ١٣١٤
نوازنده تمبک، در تهران متولد شد و اساتیدش حسین تهرانی و هوشنگ مهرورزان بودند. در سال ١٣٣٤ به رادیو رفت و با گروه گلها همکاری کرد. از شاگردانش می توان بهمن رجبی، آبتین جلالی و مرتضی عیان را نام برد.