نکات مهم مربوط به مبحث سوالات فنی

ـ در صورت ترکیدن تایر اتومبیل در هنگام رانندگی باید فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف نمائیم.
ـ باد تایرهای اتومبیل را الزاما بایستی در هنگامیکه تایرها سرد هستند تنظیم نمود. …

ـ در صورت ترکیدن تایر اتومبیل در هنگام رانندگی باید فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف نمائیم.

ـ باد تایرهای اتومبیل را الزاما بایستی در هنگامیکه تایرها سرد هستند تنظیم نمود.

ـ در صورت تنظیم نبودن چرخهاُفرمان و ترمزها موجبات سائیدگی نامتوازن و بیش از حد تایرها فراهم می گردد.

ـ استعمال دخانیات در پمپ بنزین اکیدا ممنوع است.

ـ آلودگی دیداری عبارتست از تاثیر عینی نامطلوب که ناشی از حضور وسائط نقلیه باشد.

ـ کلاج گرفتن در هنگام رانندگی باعث کاهش کنترل راننده در حرکت و جهت اتومبیل می شود.

ـ کم بودن باد تایرها از موارد نقص فنی محسوب نمی شود.

ـ هوای گرم بر باد تایرها و دمای موتور تاثیر گذار می باشد.

ـ تنظیم نبودن دقیق ترمزها موجب منحرف شدن خودرو به یک سمت در هنگام ترمز گرفتن خواهد شد.

http://sd-asman.blogfa.com/۸۶۱۰.aspx