محمد سلیمانی

▪ محمد سلیمانی (۱۳۳۳-)
محمد سلیمانی متولد۱۳۳۳، متاهل و دارای چهار فرزند است. او دکترای مخابرات دارد.
سلیمانی در کابینه احمدی نژاد وزیر ارتباطات و فناوری است
▪ سوابق تحصیلی
۱) …

محمد سلیمانی (۱۳۳۳-)

محمد سلیمانی متولد۱۳۳۳، متاهل و دارای چهار فرزند است. او دکترای مخابرات دارد.

سلیمانی در کابینه احمدی نژاد وزیر ارتباطات و فناوری است

سوابق تحصیلی

۱) کارشناسی از دانشگاه شیراز

۲) کارشناسی ارشد از دانشگاه پیر و ماری‌کوری، پاریس

۳) دکترا مخابرات ( الکترونیک فرکانس بالا) از دانشگاه پیر و ماری‌کوری مدرسه عالی برق SUPELEC فرانسه

سوابق اشتغال

۱) معاون‎ دانشجویی وزارت‎ فرهنگ‎ و آموزش‎ عالی‎.

۲) ریاست‎ سازمـان‎ پـژوهـشهـای‎ علـمـی‎ و صنعتی‎.

۳) معاون پژوهشی‎‎ دانشگاه‎ علم‎ و صنعت.

۴) ریاست‎‎ مرکز تحقیقات عالی‎ الکترونیـک‎ در صنایع‎ الکترونیک‎ ایران‎.

۵) مدیر صنعت‎ سامانه‎های‎ فضایی‎ صنـایـع‎ مخابرات‎ ایران‎.

فعالیت‌های علمی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی

۱) تدریس و رهبری فعالیتهای علمی پژوهشی در زمینه مخابرات در دانشگاه علم و صنعت

۲) ارائه بالغ بر ۱۰۲ مقاله علمی و ۷۲ طرح کارشناسی ، ارشد و دکترا

۳) مشارکت فعال در طرحهای مهم همچون طراحی و ساخت ماهواره کوچک و ماهواره زهره و طرحهای پوشش راداری

۴) تألیف و ترجمه ۱۴ عنوان کتاب و ۸ متن پایه درسی چاپ شده

۵) انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۳۸۳ و پژوهشگر نمونه جشنواره سلمان فارسی