طرز ساخت مارمولک عروسکی

● مواد لازم:
- پارچه لمه ی کشی، نیم متر به رنگ زرد
- پارچه آستری ضخیم ۵/۰ متر به رنگ سبز تیره
- ارزن، ۵/۲ کیلوگرم
- یک جفت چشم عروسکی آماده.
الگو را از پرینت گرفته و دو برابر بزرگ کنید.
● …

مواد لازم:

- پارچه لمه ی کشی، نیم متر به رنگ زرد

- پارچه آستری ضخیم ۵/۰ متر به رنگ سبز تیره

- ارزن، ۵/۲ کیلوگرم

- یک جفت چشم عروسکی آماده.

الگو را از پرینت گرفته و دو برابر بزرگ کنید.

طرز دوخت:

الگو را یک مرتبه از پارچه ی لمه و یک مرتبه از آستری ببرید. آنها را روی هم قرار دهید و درز آنها را به جز قسمتی برای به رو برگرداندن بدوزید و به رو برگردانید.

روی اضافه درز را در محل گوشه ها و جاهایی که گرد است، چند چـِرت بدهید ( با سر قیچی ، کنار لبه های پارچه را اندکی ببرید ) تا هنگام به رو بر گرداندن، روی کار چروک نشود.

داخل عروسک را با ارزن پر کنید و قسمت باز را بدوزید.

چشم ها را با چسب در محل خود بچسبانید.