نکات مثبت زندگی را ببینید

ـ از گورخری پرسیدم: ?تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟
ـ گورخر به جای جواب دادن پرسید
ـ تو خوبی فقط عادت‌های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟
ـ …

ـ از گورخری پرسیدم: ?تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟

ـ گورخر به جای جواب دادن پرسید

ـ تو خوبی فقط عادت‌های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟

ـ ساکتی بعضی وقت‌ها شلوغ می‌کنی، یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت می‌شی؟

ـ ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده‌ای و بعضی روزها خوشحالی؟

ـ لباس‌هات تمیزن فقط پیراهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟