● جمله:
انسان همیشه مقصود خود را به صورت جمله بیان می‌کند. جمله، یک یا مجموع چند کلمه است که بر روی هم پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند. هرجا که جمله تمام شود، نقطه‌ای می‌گذاریم.
مثال: …

جمله:

انسان همیشه مقصود خود را به صورت جمله بیان می‌کند. جمله، یک یا مجموع چند کلمه است که بر روی هم پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند. هرجا که جمله تمام شود، نقطه‌ای می‌گذاریم.

مثال: ابوعلی سینا از بزرگترین دانشمندان ایران است.

مثال: هیچکس به دلیل رنگ و نژاد بر دیگری برتری ندارد.

انواع جمله:

جمله‌ای که خبری را بیان می‌کند جمله خبری نامیده می‌شود.

مثال: فردا سالگرد پیروزی مردم نیکاراگوئه است.

جمله‌ای که درآن پرسشی باشد جمله پرسشی نامیده می‌شود.

مثال: فردا چه روزی است؟

جمله‌ای که درآن فرمانی داده شده است جمله امری خوانده می‌شود.

مثال: همه در جای خود بایستند.

جمله‌ای که عاطفه‌ای را به همراه داشته باشد جمله عاطفی یا تعجبی نامیده می‌شود.

مثال: چه باغ باصفایی!