آفتاب

دانستنی های عارف

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۵۸ دانستنی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
الهی سماوی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
خالدکرد

جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله
تخلص: کاتبی
تولد و وفات: ( ... - ۸۳۸/۸۳۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف ، خطاط و شاعر
مولد و منشاء وی قریهٔ طرق ، میان نیشابور و ترشیز …

جنسیت: مرد
نام پدر: خواجه ابراهیم
تخلص: کجج
تولد و وفات: ( ... - ۷۷۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف ، شاعر
ملقب به شیخ غیاث کججی تبریزی. کججان روستائی در چند …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
اهل هرات بود. وی با خواجه عبدالله انصاری (م۴۸۱ق) معاصر بوده و به خدمت اکابر و مشایخ بسیاری مانند …

جنسیت: مرد
نام پدر: مولانا شهاب‌الدین اسماعیل
تولد و وفات: ( ... ) ۹۰۸ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف ، صوفی ، شاعر
در هرات در دستگاه امیر علیشیر نوائی (۸۴۱-۹۰۶ق) …

جنسیت: مرد
تخلص: گلبن
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۶۰ قمری
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
در چهارده سالگی به قصد سیاحت و سیر آفاق و انفس از کازرون خارج شد …

جنسیت: مرد
نام پدر: ابی صالح موسی بن عبدالله
تخلص: محیی
تولد و وفات: (۴۹۱/۴۹۰/۴۷۱/۴۷۰ -۵۶۲/۵۶۱/۵۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف ، صوفی ، محدث شافعی یا حنبلی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۶۵۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
از خلفاء شیخ‌ نجم‌الدین کبری بود و از جانب وی ملقب به عین‌الزمان شد. مدتی در خوارزم در زمرۀ مریدان …

جنسیت: مرد
تخلص: مجرم
تولد و وفات: (۱۲۴۷/۱۲۴۹ -۱۳۳۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
ملقب به مجذوب علیشاه و مشهور به حاج کبیر آقا. وی از معاریف مراغه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و حکیم
وی از مشاهیر حکما و عرفا و شاگرد آقامحمد بیدآبادی (م۱۱۹۷ق) و ملااسماعیل خاجوئی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۳/۳۰۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
از مشایخ و بزرگان نیشابور و از اصحاب ابوحفص حداد نیشابوری بود. بعد از فوت او با ابوعثمان …

جنسیت: مرد
نام پدر: برهان‌الدین
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
معروف به محمدقاضی. در ۸۸۵ق از مریدان خواجه عبیدالله احرار (م۸۹۵ق) شد …

جنسیت: مرد
تخلص: محوی
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف ، شاعر
از فضلا و عرفای شیراز بود و مدت‌ها به تحصیل علوم عقلی و نقلی کوشید و از …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۰۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
وی برادر میر حسن سهوی تبریزی (م۱۰۰۳ق) بود. مرشدی از ارباب شریعت وطریقت و از اصحاب معرفت …

جنسیت: مرد
نام پدر: احمد بن حمدان
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
از عرفای قرن پنجم قمری و از اقران ابوسعید بود. خانقاهی داشته به عنوان …

جنسیت: مرد
نام پدر: فیروز/فیروزان/علی
تولد و وفات: ( ... - ۲۰۰/۲۰۲/۲۰۶) قمری
محل تولد: عراق - کرخ بغداد
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و صوفی
پدرش و مادرش نصرانی بودند و او را به معلمی نصرانی …

جنسیت: مرد
نام پدر: عزالدین
تخلص: مغربی
تولد و وفات: (۷۴۹ -۸۰۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف و شاعر
معروف به شیرین یا ملامحمد شیرین و مشهور به شمس مغربی. …

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۵۸ دانستنی

وبگردی