آفتاب

3 روز عزای عمومی به بهانه درگذشت «پله»به بهانه درگذشت پله، مروارید سیاه فوتبال، کشور برزیل 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.

شب گذشته ادسون آرانتس دوناسیمنتو معروف به «پله» اسطوره فوتبال جهان چشم از دنیا فروبست.

درگذشت پله واکنش های مختلفی را در عرصه ورزش جهان به همراه داشت.

به بهانه درگذشت مروارید سیاه، کشور برزیل 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.

مجسمه مسیح در ریودوژانیرو به رنگ پرچم برزیل درآمد.