مینای دایمی قرمز

انواع مختلف این گیاه دارای برگ های سبز، دندانه دار و بیضوی می باشند.

نام علمی: Callistephus sinensis (Petit Rose Red)
خانواده: Compositae
گیاه نسبتا سریع الرشد با قامت عمودی، انبوه و یكساله است. ارتفاع كولیتوارهای بلندقامت آن به ۶۰ و گستردگی آن ها به ۴۵ سانتی متر، انواع متوسط به ارتفاع ۴۵ و گستردگی ۳۰ سانتی متر، انواع كوتاه قد به ارتفاع ۳۰-۲۵ و گستردگی ۴۰-۳۰ سانتی متر و انواع بسیار كوتاه به ارتفاع ۲۰ و گستردگی ۳۰ سانتی متر می رسند.
انواع مختلف این گیاه دارای برگ های سبز، دندانه دار و بیضوی می باشند. گل های آنها در تابستان یا اوایل پاییز ظاهر می شوند.
نیازها: نور غیر مستقیم، خاك غنی با زهكش خوب و انواع بلندقامت این گیاه به قیم نیاز دارند. جهت ازدیاد طول دوره گلدهی مرتبا گل های پژمرده را می چینند. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر درون گلخانه و یا فضای آزاد در بهار صورت می گیرد.