كوچولوی چشم آبی

گیاهی یكساله و سریع الرشد با برگهای سبز - خاكستری و دارای بریدگیهای عمیق، گلهای كوچك و آبی رنگ آن با مركز سفیدرنگ در اواسط بهار ظاهر می شوند.

نام عملی: Nemophila menziesii
خانواده: HYDROPHYLLACEAE
گیاهی یكساله و سریع الرشد با برگهای سبز - خاكستری و دارای بریدگیهای عمیق، گلهای كوچك و آبی رنگ آن با مركز سفیدرنگ در اواسط بهار ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۲۰ و گستردگی آن به ۱۵ سانتیمتر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی، خاك حاصلخیز كه دارای زهكش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار یا اول پاییز در هوای آزاد امكان پذیر است.