اطلسی

گیاه دائمی با ساقه های منشعب و نسبتا سریع الرشد كه بصورت گیاه یكساله كاشت و پرورش می یابد.

نام علمی: Petunia X hybrida
خانواده: SOLANACEAE
گیاه دائمی با ساقه های منشعب و نسبتا سریع الرشد كه بصورت گیاه یكساله كاشت و پرورش می یابد. گلهای شیپوری شكل آن در رنگهای مختلف و یا دو رنگ در تابستان - پاییز ظاهر می شوند. حداكثر بلندی ۳۰-۱۵ و گستردگی آن به ۳۰ سانتیمتر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی و محفوظ كه از وزش باد در امان باشد. گلبرگهای ارقام گل درشت (قطر گل ۱۰-۸ سانتیمتر) در اثر ریزش باران آسیب می بینند و ارقامی كه گلهای كوچكتر و فراوان دارند در مقابل باران مقاومتر هستند.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در گلدان درون گلخانه در بهار امكان پذیر است.