گل همیشه بهار

گیاه یكساله و سریع الرشد كه دارای ارقامی با بلندی و گستردگی ۳۰ و ارقامی با بلندی و گستردگی ۶۰ سانتیمتر می باشد.

نام علمی: Calendula officinalis
خانواده: COMPOSITAE
گیاه یكساله و سریع الرشد كه دارای ارقامی با بلندی و گستردگی ۳۰ و ارقامی با بلندی و گستردگی ۶۰ سانتیمتر می باشد.
برگها سرنیزه ای و بسیار آروماتیك و سبز كمرنگ هستند. گلها شبیه گل مینا كم گلبرگ یا پرگلبرگ و نارنجی رنگ بوده و از بهار تا پاییز ظاهر می شوند.
نیازها: در مكان آفتابی و هر نوع خاك كه دارای زهكش خوب باشد رشد می كند. جهت ازدیاد طول دوره گلدهی می بایست گلهای خشك مرتباً چیده شوند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتیگراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار و یا پاییز امكان پذیر است. بذر این گیاه را می توان اواخر شهریور ماه كاشته و نشاءها را در اواسط پاییز به باغچه منتقل نمود.