رفع لکه های شمع از فرش

اگر تکه شمع داغی روی فرش افتاده ، یک برگ کاغذ خشک کن یا کاغذ قهوه ای بردارید و روی سطح سوخته یا شمع بگذارید . اتو را داغ کنید. و روی محل مورد نظر قرار دهید تا شمع جذب کاغذ شود .

اگر تکه شمع داغی روی فرش افتاده ، یک برگ کاغذ خشک کن یا کاغذ قهوه ای بردارید و روی سطح سوخته یا شمع بگذارید . اتو را داغ کنید. و روی محل مورد نظر قرار دهید تا شمع جذب کاغذ شود .