پردرآمدترین مشاغل در ایران، امریکا و انگلستان کدامند؟

یک تحقیق جامع در بین کشورهای ایران ، آمریکا و انگلستان نشان می دهد :

پردرآمدترین مشاغل در ایران :
جراحان پلاستیک و قلب،
دندانپزشکان فوق تخصص،
طراحان لباس،
مدرسان کنکور زیست شناسی

پردرآمدترین مشاغل در آمریکا :
پزشکان متخصص و جراحان
روان شناسان
پزشکان عمومی

پردرآمدترین مشاغل در انگلستان :
مدیران بازاریابی
مدیران و مقامات ارشد شرکت های مالی
و کارگزاران مالی هستند