هر یورو چند لیر است

هر یورو چند لیر است | یورو واحد پول آلمان و لیر واحد پول ترکیه می باشد. در ادامه معادل هر یورو به لیر آورده شده است.

هر یورو چند لیر است؟

امروز 30 خرداد 1397، هر یورو 5.499750 لیره می باشد.