دانش آموزان در چه زمانی دارای کارکرد ذهنی قوی تری می باشند؟

دانش آموزان در چه زمانی دارای کارکرد ذهنی قوی تری می باشند؟ | در ادامه به این سوال پاسخ کوتاه داده شده است.

دانش آموزان در چه زمانی دارای کارکرد ذهنی قوی تری می باشند؟

در زمان ورود به مدرسه