ابقا یعنی چه | معنی واژه ابقا

ابقا یعنی چه | این واژه که عربی هم می باشد به معنای زنده داشتن و باقی ماندن است و معادل پارسی آن نیز نگهداشت می باشد.

ابقاء. [اِ ] (ع مص ) اِبقا. باقی داشتن . بجای ماندن چیزی را. باقی ماندن . زنده داشتن . باقی گذاشتن :
باقی بادی که از بداندیشان
تیغت نکند بهیچوقت ابقا.
مسعودسعد.

رعایت ، مرحمت کردن . بخشودن . مهربانی کردن . بر کسی شفقت کردن . || اصلاح میان قومی : آنکس که ...هیچ سوی ابقا و رحمت نگراید وی بمنزلت شیر است . (تاریخ بیهقی ).

برابر (معادل) پارسی (فارسی) واژه (لغت) ابقا واژه (های) نگهداشت است