ساعت کار دفاتر پیشخوان دولت تهران

ساعت کار دفاتر پیشخوان دولت تهران | در ادامه ساعت کاری دفترهای پیشخوان دولت تهران در رمضان 97، شرح داده شده است.

ساعت کار دفاتر پیشخوان دولت تهران در ماه رمضان 97

صبح ها از ساعت 8 تا 13:30

عصرها از ساعت 17 تا 19:30

ایام لیالی قدر 9 تا 13:30