امام علی (ع) فرد خائن در بیت المال را چگونه سرزنش میکند؟

امام علی(ع) خطاب به فرد خائن در بیت المال:کسانی همانند تو هیچ مرزی را استوار نتوانند داشت و لایق آن نیستند که بر رتبه و مقامشان افزوده شود یا در امانتی شریکشان سازند یا از خیانتشان در امان تواند بود.

امام علی (ع)در نامه 71 کتاب شریف نهج البلاغه به منذر بن جارود فرماندار خود که در بیت المال خیانت کرده است می فرماید:ای منذر، درستکاری پدرت مرا در انتصاب تو بفریفت و پنداشتم که تو از روش او پیروی می کنی و به راه او می روی . ولی ، آن سان ، که به من خبر رسیده تو فرمانبرداری از نفس خود را فرو نمی نهی و برای آخرتت اندوخته ای نمی نهی و با ویران ساختن آخرتت می خواهی دنیایت را آبادان سازی و به بهای بریدن از دینت به عشیره خود می پیوندی .

سپس امام در ادامه می فرماید:اگر آنچه مرا خبر داده اند ، درست باشد ، پس اشتر قبیله ات و بند کفشت از تو بهتر توانند بود . کسانی همانند تو هیچ مرزی را استوار نتوانند داشت و لایق آن نیستند که بر رتبه و مقامشان افزوده شود یا در امانتی شریکشان سازند یا از خیانتشان در امان تواند بود . این نامه من که به تو رسید بر فور به نزد من در حرکت آی . ان شاء الله .

در توضیحات کتاب نهج البلاغه نسبت به این خطبه آمده است:این منذر همان است که امیر المؤمنین درباره او فرمود : از روی خودپسندی پیوسته به چپ و راست خود می نگرد و در دو برد گرانبهای خود می خرامد و کفشهای خود را فوت می کند که گرد از آنها بزداید.

باشگاه خبرنگاران جوان