چرا امام خمینی فرزندش را تهدید کرد؟!

با رفتن نجار امام با صدای بلند گفت که حاج شیخ، من با تو و مصطفی تا لب جهنم می آیم، دیگر داخل جهنم نمی خواهم بشوم!

همسر امام خمینی (ره) خاطرات زیادی از ساده زیستی ایشان نقل کرده اند که نشان دهنده سخت گیری ایشان در هزینه از سهم امام بوده است. همسر حضرت امام در این باره می گوید:
در نجف زیرزمین های بسیار عمیقی وجود دارد معروف به «سرداب سن». در حدود صد پله، کمی بیشتر و کمتر، با سطح زمین فاصله دارد. حفره ای که در کف حیاط است و جعبه ای روی سوراخ می گذارند و پنکه ای در آن قرار می دهند و جعبه تنها به اندازه پنکه سوراخ دارد و هوای سرداب را به داخل حیاط می آورد و کمی هوای حیاط را تغییر می دهد.

برای اینکه ما هم از نعمت بی بهره نباشیم، به مصطفی گفتم خوب است یک جعبه روی این شبکه سوراخ حیاط بگذاریم. او گفت بد نیست و به آقای قرهی گفت یک جعبه تهیه کنید. از بخت بد، آقای قرهی جعبهٔ ساخته شده مکعب شکلی که هر ضعلش یک متر باشد، پیدا نکرده بود و نجاری آورد تا اندازه شکبه را بگیرد و جعبه را بسازد که آقا از نماز آمد و خود را در حیاط مواجه با نجار و حاج شیخ عبدالعلی قرهی دید، صبر کرد تا نجار رفت. با رفتن نجار امام با صدای بلند گفت که حاج شیخ، من با تو و مصطفی تا لب جهنم می آیم، دیگر داخل جهنم نمی خواهم بشوم! واویلا که سهم امام را بدون حساب خرج می کنید، باید خودتان جوابگو باشید. تو و مصطفی چه حقی داشتید بدون اذن من از سهم امام بخواهید جعبه بسازید! بیچاره حاج شیخ فرصت دفاع از خود را پیدا نمی کرد. احمد در معرکه بود، حاج شیخ را با اشاره بیرون کرد. بالاخره جعبه را ساختیم. چیز خوبی هم بود، کار تخت آشپزخانه مان را می کرد و ظرف رویش می گذاشتیم.

منبع:مشرق