بستری اجباری صغار

دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۹۷۹ طی یک تصمیم مهم (پرهام علیه جی‌آر ـ Parham v.J.R) اعلام کرد که می‌توان افراد صغیر را توسط والدین یا اولیای آنها به‌طور اجباری بستری نمود. براساس اعلان دادگاه باید والدین در تصمیم‌گیری برای بستری، ”اگر هم نقش غالب را ندارند نقش اساسی داشته باشند“.


هر چند می‌توان صغار را توسط والدین یا اولیای ایشان به‌طور اجباری در یک مرکز روانپزشکی بستری نمود، امروزه در مورد نوجوانان انجام چنین بسترئی براساس قوانین مدنی، در عمل نیاز به رعایت نکات احتیاطی و ایمنی مختلفی دارد. دادگاه عالی ذکر کرده است که در بستری مدنی نوجوانان باید برخی نکات احتیاطی قانونی لحاظ شود که از جمله آنان، حق مشاوره قانونی است. نوجوانان بعد از بستری باید اقامتگاه مناسب داشته باشند و معالجات کافی در مورد آنان به‌عمل آید. مطابق قوانین دادگاه عالی، ناکافی بودن تسهیلات زندگی یا فقدان معالجه در مورد نوجوانان بستری شده، غیرقانونی تلقی می‌شود.

رضایت صغار

در این مورد هم قوانین رضایتنامه آگاهانه صدق می‌کند، مگر در خصوص احراز صلاحیت که به تعریف قانونی آن ایالت از ”صغار“ برای آن مسئله خاص بستگی دارد.


صغیر رشدیافته (emancipated) معمولاً به صغیری اطلاق می‌شود که ازدواج کرده یا از نظر مالی مستقل باشد. در بعضی موارد خاص (معمولاً در خصوص معاملات) با صغیر رشد یافته همانند افراد بزرگسال برخورد می‌شود.

حفاظت اطفال

افزایش طلاق منجر به افزایش قابل‌ملاحظه تعداد موارد منازعه بر سر کسب حفاظت اطفال گشته است.


در موارد نیاز به حفاظت، مسئله تقریباً مورد اتفاق همگان، ”تمایل بیشتر خود کودک“ است. در این حالت وظیفه روانپزشک ارائه نظر کارشناسی و اطلاعاتی است که براساس آن، بتوان تصمیم گرفت که بهتر است حضانت کودک به کدام طرف واگذار شود تا احتیاجات کودک هر چه بهتر تأمین گردد.


ناراحتی روانی هر یک از والدین ممکن است منجر به انتقال حضانت به والد دیگر و یا به یک مؤسسه عمومی گردد. در مواردی‌که ناراحتی روانی مزمن شده باشد و والد ناتوان باشد می‌توان روند ختم حقوق والد را آغاز کرد. در مواردی‌که دلایل محکم سوءرفتار با کودک وجود داشته باشد. نیز مسئله چنین است. دادگاه عالی در سال ۱۹۶۷ در حکم گالت (Gault) اعلام کرد که یک کودک، همچنین از حق قانونی برای تضمین روند صحیح و رعایت نکات ایمنی قانونی برخوردار است (مانند مشاور قانونی، هیئت‌منصفه، دادگاه).