اختلال خواب توسط یک مکانیسم غیرطبیعی خواب بیداری و معمولاً با شرطی شدن ایجاد می‌شوند. اختلالات اولیه خواب در اثر اختلالات روانی، مصرف مواد یا یک بیماری طبی ایجاد نمی‌شوند. این اختلالات به دو گروه کژخوابی (دیس‌سومنیا) و پاراسومنیا طبقه‌بندی می‌شوند.