اپیدمیولوژی (جدول مصرف داروهای قاچاق، الکل، و دخانیات در بین گروه‌های سنی مختلف ایالات متحده آمریکا)

دارو مصرف در طول عمر (%)
۱۷-۱۲ ۲۵-۱۸ ۳۴-۲۶ بالای ۳۵
هرگونه ماده داروئی غیرمجاز (۱) ۲۳/۷ ۴۸/۰ ۵۳/۱ ۲۹/۰
ماری‌جوآنا و حشیش ۱۶/۸ ۴۴/۰ ۵۰/۵ ۲۷/۰
کوکائین ۱/۹ ۱۰/۲ ۲۹/۹ ۸/۹
Crack ۰/۷ ۳/۰ ۴/۴ ۱/۶
مواد استنشاقی ۵/۹ ۱۰/۸ ۸/۳ ۳/۶
توهم‌زاها ۵/۶ ۱۶/۳ ۱۵/۴ ۷/۳
PCP ۱/۲ ۲/۳ ۴/۲ ۳/۴
LSD ۴/۳ ۱۳/۹ ۱۱/۷ ۵/۸
هروئین ۰/۵ ۱/۳ ۱/۳ ۱/۲
مصرف غیرطبیعی هر داروی روان‌‌درمانبخش (۳) ۶/۸ ۱۲/۷ ۰۱۳/۴ ۸/۳
محرک‌ها ۲/۲ ۴/۳ ۶/۵ ۴/۷
آرام‌بخش‌ها ۱/۱ ۱/۳ ۲/۹ ۲/۵
Tranquilizers ۱/۴ ۵/۰ ۵/۸ ۳/۱
ضد دردها ۵/۵ ۸/۹ ۷/۵ ۴/۲
هر داروی غیرمجاز از ماری‌جوآنا (۴) ۱۳/۰ ۲۶/۶ ۳۰/۲ ۱۵/۱
دوره‌های افراط در مصرف الکل (۵) ــ (۶) ــ ــ ــ
مصرف زیاد الکل (۵) ــ ــ ــ   ــ
سیگار ۳۶/۳ ۶۸/۵ ۷۳/۸ ۷۷/۸
توتون بی‌دود ۱۰/۰ ۲۳/۴ ۲۶/۴ ۱۴/۸
  الکل                


دارو مصرف در سال گذشته (%)
۱۷-۱۲ ۲۵-۱۸ ۳۴-۲۶ بالای ۳۵
هرگونه ماده داروئی غیرمجاز (۱) ۱۶/۷ ۲۶/۸ ۱۴/۶ ۵/۳
ماری‌جوآنا و حشیش ۱۳/۰ ۲۳/۸ ۱۱/۳ ۳/۸
کوکائین ۱/۴ ۴/۷ ۳/۵ ۰/۹
Crack ۰/۴ ۱/۳ ۱/۱ ۰/۴
مواد استنشاقی ۴/۰ ۳/۰ ۰/۷ ۰/۳
توهم‌زاها ۴/۳ ۶/۹ ۱/۱ ۰/۲
PCP ۰/۷ ۰/۵ ۰/۰ ۰/۱
LSD ۲/۸ ۴/۶ ۰/۵ ــ(۲)
هروئین ۰/۳ ۰/۹ ۰/۲ ۰/۰
مصرف غیرطبیعی هر داروی روان‌‌درمانبخش (۳) ۴/۷ ۶/۷ ۴/۲ ۱/۸
محرک‌ها ۱/۵ ۲/۰ ۱/۳ ۰/۴
آرام‌بخش‌ها ۰/۴ ۰/۷ ۰/۵ ۰/۲
Tranquilizers ۱/۰ ۲/۶ ۱/۶ ۰/۷
ضد دردها ۳/۷ ۴/۹   ۲/۵ ۱/۱
هر داروی غیرمجاز از ماری‌جوآنا (۴) ۹/۳ ۱۲/۷ ۷/۲ ۲/۷
دوره‌های افراط در مصرف الکل (۵) ــ ــ ــ ــ
مصرف زیاد الکل (۵) ــ ــ ــ ــ
سیگار ۲۴/۲ ۴۴/۷ ۳۹/۲ ۲۹/۱
توتون بی‌دود ۴/۶ ۹/۷ ۷/۲ ۲/۹
  الکل                


دارو مصرف در ماه گذشته (%)
۱۷-۱۲ ۲۵-۱۸ ۳۴-۲۶ بالای ۳۵
هرگونه ماده داروئی غیرمجاز (۱) ۹/۰ ۱۵/۶   ۸/۴ ۲/۹
ماری‌جوآنا و حشیش ۷/۱ ۱۳/۲ ۶/۳ ۲/۰
کوکائین ۰/۶ ۲/۰ ۱/۵ ۰/۴
Crack ۰/۲ ۰/۶ ۰/۵ ۰/۲
مواد استنشاقی ۱/۷ ۱/۰ ۰/۳ ۰/۱
توهم‌زاها ۲/۰ ۲/۳ ۰/۲ ۰/۱
PCP ۰/۲ ۰/۱ ــ (۲) ۰/۰
LSD ۰/۸ ۰/۹ ۰/۱ ــ
هروئین ۰/۲ ۰/۴ ۰/۱ ۰/۰
مصرف غیرطبیعی هر داروی روان‌‌درمانبخش (۳) ۱/۹ ۲/۹ ۱/۹ ۰/۹
محرک‌ها ۰/۵ ۰/۶ ۰/۴ ۰/۳
آرام‌بخش‌ها ۰/۲ ۳۰/۳ ۰/۲ ۰/۰
Tranquilizers ۰/۲ ۰/۹ ۰/۵ ۰/۴
ضد دردها ۱/۵ ۲/۰ ۱/۱ ۰/۵
هر داروی غیرمجاز از ماری‌جوآنا (۴) ۴/۶ ۶/۳ ۲/۶ ۱/۴
دوره‌های افراط در مصرف الکل (۵) ۷/۲ ۳۲/۰ ۲۲/۸ ۱۱/۳
مصرف زیاد الکل (۵) ۲/۹ ۱۲/۹ ۷/۱ ۲۷/۰
سیگار ۱۸/۳ ۳۸/۳ ۳۵/۰ ۲۷/۰
توتون بی‌دود ۱/۹ ۶/۱ ۴/۹ ۲/۳
  الکل                


(۱) . حداقل یک بار مصرف از ماری‌جوآنا یا حشیش، کوکائین (شامل Crack)، مواد استنشاقی، توهم‌زاها (شامل PCP و LSD) هروئین، یا هر نوع مصرف غیرطبی روان‌درمانبخش‌ها.


(۲) . تخمینی گزارش نشده است.


(۳) . شامل داروهای موردنظر نیست.


(۴) . حداقل یکبار مصرف هرکدام از داروهای فهرست‌شده، بدون توجه به مصرف ماری‌جوآنا، مصرف‌کنندگان ماری‌جوآنا، مصرف‌کنندگان ماری‌جوآنا که هرکدام از موارد دیگر فهرست‌شده را مصرف کرده باشند در نظر گرفته شده‌اند.


(۵) . مصرف پنج بار یا بیشتر مشروب در یک زمان معین حداقل یک روز در ۳۰ روز گذشته.