جدول اپیدمیولوژی اختلال افسردگی ماژور و اختلال دوقطبی I

اختلال افسردگی ماژور اختلال دوقطبی I
بروز (موارد جدید در هر سال) ۱/۱۰۰:زن                                
۳/۱۰۰: زن                 
۱/۲/۱۰۰:مرد                       
۱/۸/۱۰۰: زن
شیوع (موارد موجود)  ۱۰۰ /۳ـ۲: مرد                         
۱۰/۱۰۰ ـ ۵: زن
۱/۱۰۰: مرد و زن
جنس نسبت زن به مرد: ۱/۲ مرد و زن: (مساوی است کمی در زنان بالاتر باشد)
سن سن متوسط مرد و زن: ۴۰ سال ۱۰% پس از ۶۰ سالگی رخ می‌دهد. یک اوج (peak) کوچک در نوجوانی دارد. ۵۰% قبل از ۴۰ سالگی رخ می‌دهد. سن متوسط مرد و زن: ۳۰ سالگی
نژاد تفاوتی نمی‌کند. تفاوتی نمی‌کند.
اجتماعی - فرهنگی در صورت سابقه خانوادگی الکل / افسردگی / از دست دادن والدین قبل از ۱۳ سالگی خطر بالا می‌رود.

در گروه‌های دارای وضعیت اجتماعی اقتصادی پائین خطر کمی بالا می‌رود.
در مورد شهرنشینی / روستانشینی تفاوتی نمی‌کند. در گروه‌های دارای وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا کمی بالاتر است.
سابقه خانوادگی (شواهد برای وراثت در مورد اختلال دوقطبی بیشتر از افسردگی است).

تقریباً ۱۳-۱۰% خطر برای خویشاوندان درجه اول، میزان همگامی (concordance rate) دوقلوهای یک‌تخمکی، بیشتر از دوقلوهای دوتخمکی است ولی نه به ‌اندازه‌ای که در اختلالات دوقطبی دیده می‌شود.
در خویشاوندان درجه اول، خطر ۲۵-۲۰% است. ۵۰% بیماران دوقطبی والدی یا اختلال خلقی دارند.

کودکی که یک والد دوقطبی دارد، ۲۵% خطر بیمار شدن دارد.

کودکی که دو والد دوقطبی دارد، ۷۵-۵۰% خطر بیمار شدن دارد.

میزان همگامی دوقلوهای یک‌تخمکی: ۷۰-۴۰%

میزان همگامی دوقلوهای دوتخمکی: ۲۰%

جدول شیوع مادام‌العمر (lifetime prevalence) بعضی از اختلالات خلقی در DSM-IV-TR

اختلال خلقی شیوع در طول زندگی
اختلال افسردگی
اختلال افسردگی ماژور (MDD) ۲۵-%۱۰ برای زنان
۱۲-۵% برای مردان
عودکننده، با بهبودی کامل در بین اپیزودها، سوار شده بر اختلال دیستایمیک. تقریباً ۳% افرادی که MDD دارند.
عودکننده، بدون بهبودی کامل در بین اپیزودها، سوار شده بر اختلال دیستایمیک (افسردگی مضاعف). تقریباً با ۲۵% افرادی که MDD دارند.
اختلال دیستایمیک تقریباً ۶%
اختلالات دوقطبی
اختلال دوقطبی I ۰/۴ تا ۶/۱%
اختلال دوقطبی II تقریباً ۵/۰%
اختلال دوقطبی I یا II، یا تندچرخی ۱۵-%۵ افرادی که اختلال دوقطبی دارند.
اختلال سیکلوتایمی %۴ تا ۱%