آزمون‌های آزمایشگاهی

هیچ آزمون آزمایشگاهی اختصاصی برای اضطراب وجود ندارد.

آزمون‌های روانشناختی

- آزمون رورشاخ:

۱. پاسخ‌های اضطرابی شامل حرکات حیوان، شکل‌های ساختارنیافته و رنگ‌های تند است.

۲. پاسخ‌های فوبیک به‌صورت شکل‌های آناتومیک یا آسیب بدنی است.

۳. پاسخ‌های وسواس فکری - عملی به‌صورت توجه بیش از حد به جزئیات است.


- آزمون‌ اندریافت موضوعی:

۱. ممکن است افزایش خیال‌پردازی وجود داشته باشد.

۲. ممکن است زمینه‌های پرخاشگری و جنسی، برجسته باشد.

۳. ممکن است احساس تنش را بتوان دریافت.


ـ بندر ـ گشتالت (Bender-Gestalt):

۱. هیچ تغییری که نشان‌دهنده آسیب مغزی باشد وجود ندارد.

۲. در اختلال وسواس فکری - عملی ممکن است به‌صورت استفاده از محدوده کوچکی باشد.

۳. در حالت‌های اضطرابی ممکن است تصاویر از صفحه بیرون بزند.


- نقاشی شکل آدم (draw-a-person):

۱. در اختلال وسواس فکری - عملی، توجه به سر و جزئیات ممکن است قابل توجه باشد.

۲. در فوبی، ممکن است به‌صورت اعوجاج تصویر بدن باشد.

۳. در اختلالات اضطرابی ممکن است به‌صورت ترسیم سریع نقاشی باشد.


- پرسشنامه شخصیتی چندمرحله‌ای مینه‌سوتا - II:

در اضطراب،نمره‌های هیپوکندریازیس، خستگی روانی، و هیستری بالا است.