ـ هیچ تغییری پاتوگنومیک بیماری نیست.


ـ در اختلال وسواس فکری - عملی، برش‌نگاری یا گسیل پوزیترون، کاهش متابولیسم در شکنج اوربیتال، هسته‌های قاعده‌ای، و شکنج سینگولیت (cingulate) را نشان می‌دهد.


ـ در اختلال پانیک، توموگرافی با گسیل پوزیترون، افزایش جریان خون در پاراهیپوکامپ راست را نشان می‌دهد. در اضطراب افزایش جریان خون در لوب‌فرونتال دیده می‌شود.


ـ در ۵۰% بیمارانی که اختلال پانیک دارند، پرولاپس دریچه میترال وجود دارد.


ـ ممکن است تغییرات غیراختصاصی ECG وجود داشته باشد.


ـ در بعضی بیماران دچار اختلال وسواس فکری، عملی، کورتیزول در آزمایش سرکوب دگرامتازون، سرکوب نمی‌شود.


ـ مواد ایجادکننده پانیک عبارتند از: دی‌اکسیدکربن، لاکتات سدیم، متیل کلروفنیل پیپرازین (mCPP)، کربولین‌ها، آنتاگونیست‌های گیرنده GABA B، کافئین، ایزوپروترنول و یوهیمبین.


ـ آتروفی تمپورال راست در بعضی از بیماران دچار اختلال پانیک دیده می‌شود، و در اضطراب، اغلب تنگی رگ‌های مغزی دیده می‌شود.