زیست‌شناختی

- اضطراب به‌دلیل زیاد بودن واکنش اتونومیک به‌صورت افزایش تون‌سمپاتیک ایجاد می‌شود.


- آزاد شدن کاتکول آمین‌ها افزایش می‌یابد.


- افزایش تولید متابولیت‌های نوراپی‌نفرین (مثل ۳ - متوکسی -۴-هیدروکسی فنیل گلیکول). اگر به‌صورت آزمایشی لاکتات تزریق شود، سطح نوراپی‌نفرین بالا می‌رود و در بیمارانی که اختلال پانیک دارند ایجاد اضطراب می‌کند.


- کاهش زمان نهفتگی حرکت سریع چشم (REM) و مرحله چهارم خواب (شبیه افسردگی) می‌تواند رخ دهد.


- کاهش سطح گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) باعث افزایش فعالیت CNS می‌شود (GABA تحریک‌پذیری CNS را مهار می‌کند).


- کاهش سروتونین باعث اضطراب می‌گردد؛ افزایش فعالیت دوپامینرژیک همراه با اضطراب است.


- فعالیت در کورتکس تمپورال افزایش می‌یابد.


- لوکوس سرولئوس، که مرکزی در مغز یا نورون‌های نورآدرنرژیک است، در حالات اضطرابی پرفعالیت می‌شود (۱). به‌خصوص در حمله‌های پانیک.


(۱) . کدام‌یک از تغییرات بیولوژیک زیر در اختلالات اضطرابی دیده می‌شود؟ (شهریور ۸۰)


الف ـ افزایش فعالیت GABA ب ـ افزایش فعالیت لوکوس سرولئوس
ج ـ افزایش مرحله ۴ خواب د ـ کاهش فعالیت دوپامینرژیک


پاسخ: گزینه ب

روانکاوی

طبق نظریه فروید، تکانه‌های ناخودآگاه (مثلاً تکانه‌های جنسی یا پرخاشگرانه) تههدید می‌کنند که هر لحظه وارد خودآگاه شوند و ایجاد اضطراب کنند. اضطراب از نظر نموی (developmental)، به ترس‌های کودکی در مورد از هم‌پاشیدگی برمی‌گردد که از ترس از دست دادن آبژه مورد علاوه یا ترس از اختگی منشاء می‌گیرد.

نظریه یادگیری

- اضطراب در اثر ناکامی یا استرس مداوم یا شدید ایجاد می‌شود. سپس اضطراب تبدیل به پاسخی شرطی نسبت به موقعیت‌های دیگری می‌شود که کم‌تر استرس‌زا یا ناکام‌کننده هستند.


- اضطراب ممکن از طریق همانندسازی (ideitification) و تقلید الگوهای اضطراب از والدین یاد گرفته شود (فرضیه یادگیری اجتماعی).


- اضطراب با محرکی که به‌طور طبیعی ترسناک است همراه می‌شود (مثلاً تصادف). جابه‌جائی بعدی با انتقال این اضطراب به محرک دیگر از طریق شرطی‌سازی، ایجاد فوبی نسبت به ابژه یا موقعیت جدید و مختلفی می‌کند.


- اختلالات اضطرابی شامل الگوهای مصوب، انحرافی یا دور از انتظار در تفکر شناختی می‌گردد.

مطالعات ژنتیک

- در نیمی از بیمارانی که اختلال پانیک دارند، یکی از خویشاوندان نیز همین اختلال را دارند.


- در حدود ۵% موارد گونه‌از از ژن مرتبط با متابولیسم سروتونین و سطح بالای اضطراب وجود دارد.