اختلالات اضطرابی شایع‌ترین گروه بیماری‌های روانپزشکی هستند، معمولاً، زن‌ها بیشتر از مردها دچار می‌شوند (جدول اپیدمیولوژی اختلالات اضطرابی)

جدول اپیدمیولوژی اختلالات اضطرابی

اختلال پانیک فوبی اختلال وسواس فکری - عملی اختلال اضطرابی منتشر اختلال استرس پس از تروما
شیوع در طول زندگی ۴-%۱/۵ جمعیت شایع‌ترین اختلال اضطرابی: ۱۰% جمعیت ۳-%۲ جمعیت ۸-%۳ جمعیت ۳-%۱ جمعیت؛ ۳۰% از سربازهای جنگ ویتنام
نسبت مرد به زن ۱:۱ (بدون آگورافوبی)
۱:۲ (با آگورافوبی)
۱:۲ ۱:۱ ۱:۲ ۱:۲
سن شروع اواخر سال‌های بیست اواخر کودکی بلوغ یا اوایل بزرگسالی متغیر: اوایل بزرگسالی هر سنی: کودکی را هم شامل می‌شود
سابقه خانوادگی %۲۰ از خویشاوندان درجه اول بیماران آگورا فوبی، دچار آگورا فوبی هستند ممکن است در خانواده‌ها اتفاق بیفتد، به‌خصوص نوع خون - آسیب - جراحت %۳۵ از خویشاوندان درجه اول %۲۵ از خویشاوندان درجه اول ــ
مطالعات دوقلوئی در دوقلوهای تک‌تخمکی (MZ) نسبت به دوقلوهای دوتخمکی (DZ) میزان همگامی بیشتر است ــ در دوقلوهای MZ نسبت به DZ میزان همگامی بیشتر است میزان همگامی در دوقلوهای MZ:
۹۰-%۸۰، در دوقلوهای DZ:
۱۵-%۱۰
ــ