استرپتوکک‌هاى گروه C و G عفونت‌هائى مشابه با عفونت‌هاى ناشى از استرپتوکک‌هاى گروه A ايجاد مى‌نمايند از جمله: فارنژيت، باکتريمي، پنوموني، سلوليت، عفونت بافت نرم، آرتريت سپتيک، و اندوکارديت. باکتريمى ناشى از اين ارگانيسم‌ها در افراد مسن، ناتوان و داراى بيمارى‌هاى مزمن اتفاق مى‌افتد.


استرپتوکک بويس (Streptococcus Bovis) اصلى‌ترين پاتوژن انسانى اين گروه است. اندوکارديت ناشى از اين ارگانيسم با نئوپلاسم‌ها و ديگر ضايعات دستگاه گوارش ارتباط دارند. برخلاف انتروکک‌ها، استرپتوکک بويس فوق‌العاده به پنى‌سيلين حساس است و در درمان عفونت‌هاى ناشى از آن، پنى‌سيلين مورد استفاده قرار مى‌گيرد.