پنومونى و آمپيم استرپتوکک‌هاى گروه A گاهى باعث پنومونى (عموماً در افراد قبلاً سالم) مى‌شوند. درد پلورتيک قفسه سينه، تب، لرز و تنگى نفس از مشخصه‌هاى آن است که مى‌تواند به‌تدريج يا ناگهان شروع شود. پنومونى استرپتوککى در ۵۰ درصد از موارد با آمپيم همراه مى‌باشد، و افيوژن تقريباً هميشه عفونى است. درمان بايستى شامل آنتى‌بيوتيک (جدول درمان عفونت‌هاى ناشى از استرپتوکک‌هاى گروه A) و تخليه زودهنگام آمپيم باشد.

باکتريمى، سپسيس زايمان و سندرم شبه‌شوک توکسيک استرپتوککى

باکتريمى مى‌تواند به‌دنبال يک عفونت موضعى مشخص به‌ويژه سلوليت، پنوموني، يا فاشئيت نکروزان به فکر اندوکارديت، ابسه، يا استئوميليت بود. هنوز هم گاهى اقوات استرپتوکک‌هاى گروه A باعث اندومتريت و باکتريمى مى‌شوند که زايمان را با عوارض روبه‌رو مى‌سازند. اپيدمى اين عفونت‌ها بر اثر وجود ناقلين بى‌علامت استرپتوکک‌هاى گروه A در ميان پرسنل اتاق زايمان ديده شده است.


نوعى سندرم شبيه به شوک توکسيک در اثر عفونت‌هاى ناشى از استرپتوکک‌هاى گروه A به‌ويژه فاشئيت نکروزان، سلوليت، و ميوزيت شرح داده شده است. اين سندرم به‌صورت تب، افت فشار، و نارسائى ارگان‌هاى مختلف تظاهر مى‌کند و ميزان مرگ و مير آن تقريباً ۳۰ درصد است. برخلاف سندرم شوک توسيک ناشى از استافيلوکک، سندرم استرپتوککى معمولاً با بثورات کمتر و کشت خون مثبت مشخص مى‌شود.