استرپتوکک‌هاى گروه A معمولاً فارنژيت و عفونت پوست و بافت نرم و با شيوع کمتر، پنوموني، سپسيس زايمان، و عوارض پس از عفونت تب روماتيسمى حاد (ARF; acute rheumatic fever) و گلومرولونفريت حاد (AGN; acute glomerulonephritis) را پديد مى‌آورند. استرپتوکک‌ها فاکتورهاى تهاجمى بسيارى مثل پروتئين‌هاى ضدٌ فاگوسيتى M و کپسولى از جنس اسيد هيالورونيک، و آنزيم‌ها و توکسين‌هاى خارج سلولى گوناگونى مثل توکسين‌هاى تب‌زا، استرپتوليزين‌ها، استرپتوکيناز، و DNaseها را با خود دارند.