تظاهرات بالينى

ياز نوعى بيمارى عفونى مزمن دوران کودکى است که توسط زيرگونه پرتنو ترپونما پاليدوم (Treponema Pallidum ssp. Pertenue) ايجاد و از طريق تماس مستقيم منتقل مى‌شود. مشخصه بيمارى يک يا چند ضايعه ابتدائى در پوست (غالباً پاپولى روى ساق) است که پس از آن ضايعات ثانويه عودکننده و غير مخرب در پوست و استخوان پديد مى‌آيند. در مراحل ديررس، ضايعات مخرب پوست، استخوان و مفاصل ايجاد مى‌شوند.


پينتا نوعى بيمارى پوست است که توسط ترپونما کاراتئوم (Treponema Carateum) ايجاد مى‌شود. ضايعه ابتدائى پاپول کوچکى است که غالباً در اندام‌ها، صورت، گردن يا سرين تشکيل مى‌گردد، اندازه آن با گسترش محيطى افزايش مى‌يابد، و با لنفادنوپاتى ناحيه‌اى همراه است. يک ماه تا يک‌سال پس از ضايعه ابتدائي، ضايعات پيگمانته ثانويه بدون آدنوپاتى ايجاد مى‌شوند.

تشخيص

از آنجائى که تظاهرات بالينى ياز، به‌علت شيوع رو به کاهش آن، کمک کمى به تمايز بيمارى مى‌کند، تست‌هاى سرولوژى براى تشخيص آن ضرورى هستند. البته هيچ تست سرولوژيکى نيست که بتواند عفونت‌هاى ترپونمائى مختلف را از يکديگر متمايز سازد. در ارزيابى سرولوژى فعال سيفليس در فردى که از مناطق آندميک آمده است، بايستى عفونت‌هاى ترپونمائى غير آميزشى را در نظر داشت.

درمان

درمان با بنزانتين پنى‌سيلين عضلانى (۲/۱ ميليون واحد در بالغين و ۶۰۰،۰۰۰ واحد براى کودکان) باعث بهبود سريع ضايعات ياز و پينتا مى‌شود و از عود آن جلوگيرى مى‌کند. در صورت آلرژى به پنى‌سيلين مى‌توان از تتراسيکلين، داکسى‌سيکلين، يا ارتيرومايسين استفاده نمود. افراد در معرض تماس با بيمارى را بايستى با آنتى‌بيوتيک درمان نمود.