درمان عفونت‌های شایع پوست

تشخيص / وضعيت درمان اوليه درمان جايگزين
گاز گرفتن توسط حيوان (پروفيلاکسى يا عفونت اوليه)(a) آموکسى‌سيلين / کلاولانات، 125/875 mg خوراکى روزى ۲ بار داکسى‌سيکلين، ۱۰۰mg خوراکى روزى ۲ بار
گاز گرفتن توسط حيوان (a) (عفونت استقرار يافته) آمپى‌سيلين / سولباکتام، ۵/۱ گرم وريدى هر ۶ ساعت کليندامايسين، ۹۰۰-۶۰۰ mg وريدى هر ۸ ساعت، به اضافه سيپروفلوکساسين، ۴۰۰mg وريدى هر ۱۲ ساعت
يا
سفوکسيتين، ۲ گرم وريدى هر ۶ ساعت
آنژيوماتوز باسيلي اريترومايسين، ۵۰۰mg خوراکى روزى ۴ بار داکسى‌سيکلين، ۱۰۰mg خوراکى روز ۲ بار
هرپس سيمپلکس (ژينتال اوليه) آسيکلووير، ۴۰۰mg خوراکى روزى ۳ بار به مدت ۱۰ روز فامسيکلووير، ۲۵۰mg خوراکى روزى ۳ بار به مدت ۱۰-۵ روز
يا
والاسيکلووير، ۱۰۰۰mg خوراکى روزى ۲ بار در روز به مدت ۱۰ روز
هرپس زوستر (بيمار با ايمنى طبيعى و بالاى ۵۰ سال) آسيکلووير، ۸۰۰mg خوراکى ۵ بار در روز به مدت ۱۰-۷ روز فامسيکلووير، ۵۰۰mg خوراکى ۳ بار در روز به مدت ۱۰-۷ روز
يا
والاسيکلووير ۱۰۰۰mg خوراکى ۳ بار در روز به مدت ۷ روز
سلوليت (استافيلوکوکى يا استرپتوکوکي)(c,b) نفسيلين يا اگزاسيلين، ۲ گرم وريدى هر ۶-۴ ساعت سفازولين، ۲-۱ گرم هر ۸ ساعت، به همراه آمپى‌سيلين / سولباکتام، ۳-۵/۱ گرم وريدى هر ۶ ساعت
يا
اريترومايسين، ۱-۵/۰ گرم وريدى هر ۶ ساعت
يا
اريترومايسين، ۱-۵/۰ گرم وريدى هر ۶ ساعت
فاسئيت نکروزدهنده (استرپتوکوک گروه b)(A) کليندامايسين، ۹۰۰-۶۰۰ ميلى‌گرم وريدى هر ۸-۶ ساعت به اضافه پنى‌سيلين G، چهار ميليون واحد وريدى هر ۴ ساعت کليندامايسين ۹۰۰-۶۰۰ ميلى‌گرم وريدى هر ۸-۶ ساعت، به اضافه سفالوسپورين (نسل اول يا دوم)
فاسئيت نکروزدهنده (مخلوط هوازى‌ها يا بى‌هوازى‌ها) آمپى‌سيلين، ۲ گرم وريدى هر ۴ ساعت به همراه کليندامايسين، ۹۰۰-۶۰۰ mg وريدى هر ۸-۶ ساعت، به همراه سيپروفلوکساسين ۴۰۰mg وريدى هر ۸-۶ ساعت وانکومايسين، ۱ گرم وريدى هر ۶ ساعت، به همراه مترونيدازول، ۵۰۰mg وريدى هر ۶ ساعت، به همراه سيپروفلوکساسين، ۴۰۰mg وريدى هر ۸-۶ ساعت
گانگرن گازى کليندامايسين، ۹۰۰-۶۰۰ mg وريدى هر ۸-۶ ساعت به اضافه پنى‌سيلينG، چهار ميليون واحد وريدى هر ۶-۴ ساعت کليندامايين، ۸۰۰-۶۰۰ mg وريدى هر ۸-۶ ساعت، به اضافه سفوکسيتين، ۲ گرم وريدى هر ۶ ساعت


(a): پاستورلا مولتوسيدا، سوشى که به‌طور شايعى با گازگرفتگى ناشى از سگ و گربه همراه است. به سفالکسين، دى‌کلوگزاسيلين، کليندامايسين، و اريترومايسين مقاوم است. ايکنلاکورودنس، باکترى شايع همراه با گازگرفتگى انساني، به کليندامايسين، پنى‌سيلين‌هاى مقاوم به پنى‌سيليناز، و مترونيدازول مقاوم است ولى به TMP-SMZ و فلوروکينولون‌ها حساس است.


(b): ميزان مقاومت به اريترومايسين در استرپتوکوک گروه A در حال حاضر در ايالات متحده حدود ۵% است ولى در برخى از کشورهاى ديگر به ۱۰۰-۷۰% رسيده است. اکثر، ولى نه همه، استرپتوکوک‌هاى گروه A مقاوم به اريترومايسين به کليندامايسين حساس هستند. حدود ۹۵-۹۰% سوش‌هاى استافيلوکوک طلائى به کليندامايسين حساس هستند.


(c): عفونت‌هاى شديد استاف طلائى بيمارستانى يا عفونت‌هاى استفا طلائى کسب شده از جامعه که به آنتى‌بيوتيک‌هاى بتالاکتام توصيه شده در اين جدول پاسخ نمى‌دهند ممکن است توسط سوش‌هاى مقاوم به متى‌سيلين ايجاد شده باشند، و نياز به تغيير دارو به وانکومايسين داشته باشند.

باد سرخ

باد سرخ، يا لنفانژيت درم، به‌معنى تورم قرمزرنگ، بسيار ددرناک، و با حدود مشخص در صورت ى اندام‌ها است. باد سرخ کلاسيک بر اثر استرپتوکوک پيوژن ايجاد مى‌شود و مى‌توان آن‌را با پنى‌سيلين درمان کرد. در صورتى‌که ظاهر بيمارى آنقدر مشخص نيست که احتمال وجود سلوليت رد شود، بهتر است پوشش آنتى‌بيوتيکى وسيع‌تري، مانند آنچه که در مبحث سلوليت در زير آمده است، انتخاب گردد.

زردزخم

زردزخم به‌صورت ضايعات اريتماتوى خارش‌دار متعدد شروع مى‌شود و سپس اين ضايعات به دلمه‌هاى زردرنگ تبديل مى‌گردد. اين عفونت ممکن است توسط .S پيوژن (زردزخم مسري) يا .S طلائى (زردزخم تاولي) ايجاد شود. به دليل خطر ايجاد گلومرولونفريت متعاقب استرپتوکوکي، تشخيص زردزخم ايجاد شده بر اثر .S پيوژن اهميت زيادى دارد. درمان عبارت است از دى‌کلوگزاسيلين (۵۰۰mg خوراکى روزى ۴ بار)، سفالکسين (۵۰۰mg خوراکى روزى ۴ بار)، يا پماد موضعى موپيروسين.