اپيدميولوژى

اپيدميولوژى ناقل اصلى عفونت ناشى از ارليشيا کافينسيس، کنه لون‌استار (Lone Star Tick) (آمبليوما آمريکانوم) (Amblyomma Americanum) است؛ گوزن دم سفيد مخزن مهم بيمارى محسوب مى‌شود. اکثر موارد ديده شده در ايالات متحده در جنوب قسمت مرکزي، جنوب شرقى و نواحى ميانى اقيانوس اطلس اتفاق مى‌افتند. مواردى نيز از آفريقا و اروپا گزارش شده است. ابتلاء به بيمارى در ايالات متحده از ماه مه تا ژوئيه و در مناطق روستائى شايع‌تر مى‌باشد. ميانگين سنى بيمارن HME، ۴۴ سال است و ۷۵ درصد مرد هستند.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى در تقريباً يک سوم بيمارانى که تغييرات سرمى اتفاق مى‌افتد، بيمارى بالينى تظاهر مى‌يابد. متوسط دوره کمون ۸ روز و متوسط دورزه بالينى بيمارى ۲۲ روز است. تظاهرات بيمارى غير اختصاصى و به ترتيب شيوع شامل تب، سردرد، ميالژي، بى‌حالي، درگيرى گوارشى (تهوع، استفراغ، اسهال)، راش، سرفه، و گيجى مى‌باشد. در موارد شديد بيمارى ممکن است نارسائى تنفسي، درگيرى نورولوژيک، خونريزى گوارشي، و / يا عفونت فرصت‌طلب قارچى يا ويروسى ديده شود. ميزان مرگ و مير ۳-۲ درصد است. در يافته‌هاى آزمايشگاهى ترومبوسيتوپني، لکوپني، و افزايش سطوح سرمى آمينوترانسفرازها تشخيص را مطرح مى‌سازند. انکلوزيون‌هاى مورولائى ارليشيا به‌ندرت در خون محيطى ديده مى‌شود. مغز استخوان در سلول و گاهى با گرانولوماهاى غير کازئيفيه همراه است.

تشخيص

تشخيص تب، تماس با کنه در مناطق اندميک طى سه هفته اخير، لکوپنى و / يا ترومبوسيتوپني، و افزايش غلظت آمينوترانسفرازهاى سرم بايستى شک بالينى به HME را برانگيزد. PCR خون محيطى براى DNA ارليشيا کافينسيس مکن است طى فاز حاد مثبت شود. در دوران نقاهت ممکن است بتوان آنتى‌بادى عليه ارگانيسم را از طريق ايمونوفلورسانس غير مستقيم به‌دست آورد. يک تيتر ۱ بر ۶۴ يا بيشتر مثبت تلقى مى‌شود.

درمان

هنگامى‌که به بيمارى شک مى‌کنيم، بايستى درمان را سريعاً آغاز نمائيم. تتراسيکلين‌ها (مثل داکسى‌سيکلين، ۱۰۰mg هر ۱۲ ساعت) دوره بيمارى را کوتاه مى‌کند و بايستى تا ۵-۳ روز پس از قطع تب ادامه يابد. استفاده از کلرامفنيکل مورد اختلاف نظر است.