اتيولوژى / اپيدميولوژى

اتيولوژى / اپيدميولوژى موراکسلا (برانهاملا Branhamella) نوعى ديپلوکک گرم منفى است که در مجارى هوائى فوقانى ۵۰ درصد از کودکان سنين مدرسه و ۷ درصد از بالغين سالم کلونيزه مى‌شود، و ميزان بروز عفونت در اواخر زمستان و اوايل پائيز به اوج خود مى‌رسد.


تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى موراکسلا کاتاراليس باعث اوتيت مديا، تراکئوبرونشيت، پنوموني، و به‌ندرت آمپيم، باکتريمي، آرتريت سپتيک، مننژيت، و اندوکارديت مى‌شود. اکثر عفونت‌هاى تنفسى در افراد بالاى ۵۰ سال مبتلا به بيمارى‌هاى مزمن ريوى اتفاق مى‌افتد.

تشخيص

تشخيص در رنگ‌آميزى گرم خلط، ديپلوکک‌هاى گرم منفى ديده مى‌شود. موراکسلا کاتاراليس در روى آگار شکلات يا خون به‌راحتى رشد مى‌کند.

درمان

۸۵ درصد از موراکسلا کاتاراليس‌ها بتالاکتاماز توليد مى‌کنند. آموکسى سيلين / کلاوولانات، يکى از سفالوسپورين‌هاى نسل دوم يا سوم، اريترومايسين، کينولون‌ها، تتراسيکلين، کلرامفنيکل، و کوتريموکسازول همگى بر روى عفونت‌هاى ناشى از موراکسلا کاتارليس مؤثر هستند. دوره درمان پنج روزه، عفونت‌هاى تنفسى را درمان مى‌کند.