اتيولوژى

اتيولوژى هموفيلوس آفروفيلوس (H. Aphrophilus)، هموفيلوس پارافروفيلوس (H. Paraphrophilus)، هموفيلوس پاراآنفلونزا (H. Parainfluenzae)، آکتينوباسيلوس آکتينوميستم کوميتانس (Actinobacillus Actinomycetemcomitans) کارديوباکتريوم هومينيس (Cardiobacterium Hominis)، اى‌کنلا کورودنس (Eikenella corrodens)، و کينگلا کينگا (Kingella Kingae) پاتوژن‌هائى هستند که براى رشد به CO2 و شرايط خاصى نياز دارند.

پاتوژنز

پاتوژنز ارگانيسم‌هاى HACEK در حفره دهان کلونيزه مى‌شوند و مى‌توانند عفونت‌هاى سيستميک شديد (غالباً اندوکارديت) ايجاد نمايند. در واقع، تا حدود ۳ درصد از اندوکارديت‌ها در اثر ارگانيسم‌هاى HACEK به‌ويژه گونه‌هاى هموفيلوس، آکتينوباسيلوس آکتينوميستم کوميتانس، و کارديوباکتريوم هومينيس ايجاد مى‌شود.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى اندوکارديت‌هاى ناشى از گروه HACEK ممکن است بطئى يا عارضه‌دار، همراه با آمبولى‌هاى بزرگ در ۶۰-۲۸ درصد از موارد باشند.

تشخيص

تشخيص براى مثبت شدن کشت خون گاهى ۳۵ روز فرصت لازم است، البته اکثر کشت‌ها در هفته اول مثبت مى‌شوند.

درمان

براى شروع درمان اندوکارديت‌هاى ناشى ا زگروه HACEK، سفترياکسون (روزانه ۲ گرم وريدي) مناسب است. اکثر موارد کارديوباکتريوم هومينيس با پنى‌سيلين (روزانه ۱۸-۱۶ ميليون واحد وريدى در ۶ روز منقسم) با يا بدون يک آمينوگليکوزيد (روزانه ۶-۵ mg/kg وريدى در ۳ دوز منقسم) درمان مى‌شوند. درمان بايستى ۶ هفته انجام شود. بر خلاف اندوکارديت دريچه‌هاى مصنوعى ناشى از ساير باسيل‌هاى گرم منفي، اندوکارديت ناشى از ارگانيسم‌هاى گروه HACEK اغلب با آنتى‌بيوتيک تنها درمان مى‌شوند.