عفونت‌هاى CNS

عفونت‌هاى CNS استافيلوکک از علل عمده آبسه‌هاى مغز است که به‌خصوص در اثر آمبولى طى اندوکارديت سمت چپ ايجاد مى‌شود. آبسه مغزى ممکن است در اثر گسترش مستقيم از سينوس‌هاى اسفنوئيد يا فرونتواتموئيد يا از بافت نرم تشکيل شود.


استافيلوکک اورئوس شايع‌ترين علت ابسه اپيدورال نخاعى است که غالباً در ارتباط با ديسکيت يا استئوميليت مهره به‌وجود مى‌آيد. تب، درد پشت، درد راديکولر، ضعف اندام تحتاني، اختلال عملکرد روده يا مثانه، و لکوسيتوز شک به بيمارى را برمى‌انگيزد اما گاهى اوقات تظاهرات بيمارى مخفى هستند (مثلاً مشکل در راه رفتن بدون هيچ يافته عيني). خطر اصلى نکروز طناب نخاعى است که براى ممانعت از وقوع عوارض بايستى آن‌را زود تشخيص داد. MRI ستون فقران تجمع اپيدورال را نشان مى‌دهد، و آسپيراسيون با سوزن يا تخليه باز علت عفونى را مسجل مى‌سازد. اغلب لازم است با جراحى فوري، فشار را کاهش داد اما اگر ضايعه عصبى موضعى وجود نداشته باشد مى‌توان يک دوره از آنتى‌بيوتيک تنها استفاده نمود.

عفونت‌هاى مجارى تنفسى

پنومونى استافيلوککى نسبتاً ناشايع مى‌باشد ولى عفونت شديدى است که از لحاظ کلينيکى به‌صورت درد قفسه سينه، توکسيسته سيستميک، و تنگى‌نفس و از نظر پاتولوژى به‌صورت ارتشاح شديد نوتروفيل‌ها، نکروز، و تشکيل آبسه خود را نشان مى‌دهد. اين پنومونى به‌طور معمول در بيمارانى که لوله تراشه دارند و متعاقب عفونت‌هاى تنفسى ويروسى ديده مى‌شود. تشخيص معمولاً به‌راحتى با رنگ‌آميزى گرم خلط صورت مى‌گيرد. آمپيم در پنومونى استافيلوککى عارضه شايعى است و بيمارى‌زائى قابل توجه اين بيمارى را افزايش مى‌دهد.


کاشته شدن استافيلوکک اورئوس در ريه‌ها از مسير خون در اثر آمبولى هسته داخل عروقى عفونت صورت مى‌گيرد. وضعيت‌هاى شايعى که آمبولى سپتيک ريوى در آنها اتفاق مى‌افتد اندوکارديت سمت راست قلب (به‌ويژه در معتادان تزريقي) و ترومبوفلبيت سپتيک (که معمولاً عارضه کاتترهاى وريدى بلندمدت است) هستند. CXR به‌طور تيپيک چندين ارتشاح ندولر را نشان مى‌دهد.

عفونت‌هاى پوست و بافت نرم

استفايلوکک اورئوس شايع‌ترين عامل اتيولوژيک در عفونت‌هاى پوست و بافت نرم است. عفونت‌هاى استافيلوککى منشاء گرفته از فوليکول‌هاى مو گاه بى‌اهميت و گاه حتى تهديدکنندهٔ حيات مى‌باشند. فوليکوليت که دال بر عفونت دهانه فوليکول است خود را به‌صورت پوستول‌هاى زرد و گنبدى شکلى نشان مى‌دهد که حاشيه باريک قرمزى دارد. عفونت اغلب خود محدودشونده است ولى استفاده از آنتى‌سپتيک‌هاى موضعى بهبود آن‌را تسريع مى‌کند. در موارد شديد، استفاده از آنتى‌بيوتيک‌هاى موضعى يا سيستميک مى‌تواند سودمند باشد. فرونکل (جوش) عفونت عمقى فوليکول مو است و اغلب روى سرين، صورت، و گردن ديده مى‌شود. فرونکول‌ها دردناک و حساس هستند و غالباً با تب و علائم سرشتى همراه هستند. اغلب به تخليه جراحى و آنتى‌بيوتيک سيستميک نياز پيدا مى‌شود. کاربونکل عفونت عمقى گروهى از فوليکول‌هاى مجاور است. اين ضايعات نکروتيک دردناک که معمولاً با تب بالا و بى‌حالى همراه هستند، غالباً در پشت گردن، شانه‌ها، هيپ‌ها و ران‌ها و به‌طور تيپيک در مردان مسن يا ميانسال ديده مى‌شود. بافت همبند زيرين و اطراف و شدت ملتهب مى‌شود؛ گاهى باکتريمى‌ها ايجاد مى‌شود. تخليه جراحى و آنتى‌بيوتيک سيستميک براى درمان مورد نياز است.سلوليت که عفونت منتشرشونده بافت زيرجلدى است گاهى اوقات در اثر استافيلوکک اورئوس ايجاد مى‌شود. هر چند استرپتوکک بتاهموليتيک علت شايع‌ترى است اما عفونت ثانويه زخم‌هاى ناشى از تروما يا جراحى با احتتمال بيشترى در اثر استفايلوکک ايجاد مى‌شود، و درمان تجربى بايد استرپتوکک‌ها و استافيلوکک اورئوس را پوشش دهد.