جدول درمان آنتى‌بيوتيکى عفونت‌هاى ناشى از استافيلوکک اورئوس

عفونت آنتى‌بيوتيک انتخاب و
دوزو آن
داروهاى جايگزين مدت درمان
مسموميت‌ها
سندرم شوک توکسيک کليندامايسين وريدى ۹۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت a يا نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت a به‌همراه تک‌دوز ۴۰۰mg/kg از IVIG در موارد شديد بيماري در بيماران داراى آلرژى به پنى‌سيلين، سفازولين وريدى ۱گرم هر ۸ ساعت (به‌جاى نفسيلين a)؛ در موارد مشکوک به MRSA، وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت کل دوره ۱۴ روز؛ تبديل درمان وريدى به خوراکى پس از حذف تب، افت فشار، و علائم گوارشي؛ داروهاى خوراکي: ۵۰۰ ميلى‌گرم دى‌کلوگزاسيلين هر ۶ ساعت، ۵۰۰ ميلى‌گرم سافلکسين هر ۶ ساعت ۳۰۰ ميلى‌گرم کليندامايسين هر ۶ ساعت
سندرم تورق پوست نفيسيلين يا کليندامايسين وريدى در دوزهاى بالا با تنظيم سنى در اطفال سفازولين کل دوره ۱۴-۱۰ روز، ابتدا تزريقى و پس از آن خوراکى
مسموميت غذائي نيازى نيست - -
عفونت‌هاى مهاجم
عفونت‌هاى پوست و بافت نرم
فوليکوليت داروهاى موضعى (مثل موپيروسين) يا داروهاى خوراکي: دى‌کلوگزاسيلين يا سفالکسين ۲۵۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت ۳۰۰-۱۵۰ ميلى‌گرم کليندامايسين خوراکى هر ۸ ساعت، کوتريموکسازول DS يک قرص هر ۱۲ ساعت، ۲۵۰ ميلى‌گرم تتراسيکلين هر ۶ ساعت تا حذف عفونت، اغلب ۷-۵ روز
فرونکل / کاربونکل در عفونت‌هاى شديد (مثلاً همراه با توکسيسيته سيستميک)، نفيسيلين وريدى ۲-۱ گرم هر ۴ ساعت؛ در عفونت‌هاى خفيف، دى‌کلوگزاسيلين يا سفالکسين ۵۰۰-۲۵۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۶ ساعت سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت، کليندامايسين وريدى ۶۰۰ ميلى‌گرم يا خوراکى ۳۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت، وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (در موارد آلرژى شديد به پنى‌سيلين يا شک به MRSA) تا حذف عفونت، اغلب ۱۰-۷ روز
سلوليت نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۶-۴ ساعت سفازولين وريدى ۱ گرم ه ۸ ساعت، کليندامايسين وريدى ۶۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت؛ در شک به MRSA، وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت کل دوره ۱۴-۱۰ روز؛ تبديل درمان تزريقى به خوراکى (مثل TSS) پس از حذف قرمزى و علائم سيستميک
مجارى تنفسي
پنوموني نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت b سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت b يا سفوروکسيم وريدى ۵/۱ گرم هر ۸ ساعت يا کليندامايسين وريدى ۹۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت b؛ در موارد شک به MRSA، وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت درمان تزريقى بلندمدت، اغلب ۲۱-۱۴ روز براساس شدت بيمارى و پاسخ به درمان؛ دوره درمان بلندتر در پنومونى‌هاى ناشى از درگيرى نسج ريه از طريق خون
داخل عروقي
اندوکارديت دريچه‌هاى طبيعى سمت چپ نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعتb؛ ±۱mg/kgجنتامايسين، هر ۸ ساعت در ۷-۵ روز اول سفالوتين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت يا سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت b (آلرژى به پنى‌سيلين) يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (MRSA يا آلرژى شديد به پنى‌سيلين)، ± جنتامايسين ۴ هفته درمان تزريقي
اندوکارديت دريچه‌هاى طبيعى سمت راست نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت؛ يا نفيسيلين به همراه ۱mg/kg هر ۸ ساعت جنتامايسين براى درمان کوتاه‌مدت سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت، به همراه جنتامايسين؛ سيپروفلوکساسين خوراکى ۷۵۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت به‌همراه ريفامپين خوراکى ۳۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت ۴ هفته مونوتراپى تزريقى يا درمان ترکيبى خوراکي؛ ۲ هفته درمان ترکيبى تزريقي
اندوکارديت دريچه‌هاى مصنوعي نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت b به همراه ريفامپين خوراکى ۳۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت به‌همراه ۱mg/kg هر ۸ ساعت جنتامايسين در ۲ هفته اول سفالوتين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت يا سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت b، يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (مثل بالا) به‌همراه جنتامايسين ± ريفامپين ۶ هفته
باکتريمى ساده نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعتb سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (مثلا بالا) ۱۴ روز درمان تزريقي؛ در برخى شرايط ۷ روز ممکن است کافى باشد
باکتريمى عارضه‌دار نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت، کليندامايسين وريدى ۹۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت، يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (براى MRSA) ۴ هفته درمان تزريقي
عضلانى اسکلتي
استئوميليت حاد نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت، کليندامايسين وريدى ۹۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت، يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت(براى MRSA ) ۴هفته درمان تزريقي
استئوميليت مزمن نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت، ± ريفامپين خوراکى ۳۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت، کليندامايسين وريدى ۹۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت، يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (براى MRSA)، ± ريفامپين ۸-۶ هفته درمان تزريقي، اغلب بعد از آن به چند ماه درمان خوراکى نياز است (دى‌کلوگزاسيلين يا سفالکسين ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت، کليندامايسين ۳۰۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت، کوتريموکسازول DS يک قرص هر ۱۲ ساعت)
آرتريت سپتيک مفاصل طبيعي نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (براى آلرژى شديد به پنى‌سيلين يا MRSA) حداقل ۳ هفته درمان تزريقي، بر حسب کشت و وضعيت باليني
آرتريت سپتيک مفاصل مصنوعي نفيسيلين وريدى ۲ گرم هر ۴ ساعت؛ در صورت تمايل به حفظ پروتز ريفامپين خوراکى ۳۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت افزوده مى‌شود. سفازولين وريدى ۱ گرم هر ۸ ساعت يا وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت (براى آلرژى شديد به پنى‌سيلين يا MRSA) ۴ هفته


(a): وقتى خطر ابتلاء به عفونت با MRSA بالا است يا بيمارى تهديدکننده حيات مى‌باشد، بايستى وانکومايسين وريدى ۱ گرم هر ۱۲ ساعت را به آنتى‌بيوتيکى که در قسمت شروع درمان آمده است اضافه نمود؛ پس از مشخص شدن نتايج تست‌هاى حساسيتي، در صورت مناسب بودن مى‌توان وانکومايسين را قطع نمود.


(b): در موارد تهديد حيات يا احتمال بالاى ابتلاء به عفونت با MRSA بايستى وانکومايسين را جانشين نمود؛ پس از مشخص شدن نتايج تست‌هاى حساسيتي، در صورت امکان از داروهاى جايزگين استفاده نمائيد.