اجزاءِ ضرورى درمان عفونت‌هاى ناشى از استافيلوکک تخليه ترشحات چرکي، دبريدمان بافت‌هاى نکروز، برداشتن اجسام خارجي، و تجويز آنتى‌بيوتيک است. تخليه کافى حائز اهميت فراوان مى‌باشد. در عفونت‌هاى پوست و بافت نرم، تخليه تنها از طريق جراحى گاهى درمان‌کننده است. در حضور جسم خارجى تقريباً غير ممکن است که عفونت ناشى از استافيلوکک اورئوس را ريشه‌کن نمود.

نحوه و مدت درمان

نحوه و مدت درمان به‌منظور به حداقل رساندن ابتلاء ثانويه ساير اعضاء عفونت‌هاى باکتريميک را بايستى با دوزهاى بالائى از آنتى‌بيوتيک (مثلاً ۲ گرم نفيسيلين وريدى هر ۴ ساعت) درمان نمود. در عفونت‌هائى که رساندن سطح بافتى آنتى‌بيوتيک به حد کافى نيازمند سطح سرمى بالا است (مثل اندوکارديت، استئوميليت، عفونت‌هاى CNS)، دوره درمان بايستى تزريقى باشد. در درمان عفونت‌هاى غير باکتريميک که نياز به سطوح بالاى آنتى‌بيوتيک نيست (مثل عفونت‌هاى پوست، بافت نرم، يا مجارى تنفسى فوقاني) داروهاى خوراکى ممکن است کفايت کنند.


دوره درمان عفونت‌هاى ناشى از استافيلوکک اورئوس (به غير از باکتريمى و استئوميليت) را مى‌توان با توجه به شدت بيماري، وضعيت ايمونولوژيک ميزبان، و پاسخ به درمان تنظيم نمود، استئوميليت حاد در بالغين حداقل نيازمند هفته ۴ هفته درمان تزريقى است و دوره واقعى درمان به خون‌رسانى محل مبتلا و پاسخ به درمان بستگى دارد. گاهى اوقات استئوميليت مزمن نياز به ۸-۶ هفته درمان تزريقى و سپس چندين ماه درمان خوراکى دارد. اندوکارديت حاد و عفونت‌هاى داخل عروقى ديگر را بايستى ۴ هفته (۶ هفته براى دريچه‌هاى مصنوعي) با آنتى‌بيوتيک‌هاى تزريقى درمان نمود. باکتريمى ساده نيازمند دوره درمان کوتاه‌ترى است، اما براى درمان تمام بيماران مبتلا به باکتريمى ناشى از استافيلوکک اورئوس دو هفته درمان تزريقى توصيه مى‌شود. مطالعه‌اى در حال انجام است مبنى بر اينکه باکتريمى استافيلوککى به ۲ يا ۴ هفته درمان نياز دارد. رويکرد محافظه‌کارانه که توسط چندين مطالعه تأييد شده است، استاندارد درمان را ۴ هفته قرار مى‌دهد مگر آنکه معيارهاى خاصى وجود داشته باشد (شکل عوامل مؤثر در تعيين مدت درمان باکتريمى ناشى از استافيلوکک اورئوس). براى اطلاعات بيشتر در مورد درمان آنتى‌بيوتيکى عفونت‌هاى ناشى از استافيلوکک اورئوس به جدول (درمان آنتى‌بيوتيکى عفونت‌هاى ناشى از استافيلوکک اورئوس) مراجعه نمائيد.


عوامل مؤثر در تعيين مدت درمان باکتريمى ناشى از استافيلوکک اورئوس
عوامل مؤثر در تعيين مدت درمان باکتريمى ناشى از استافيلوکک اورئوس