بيمارى خواب

اپيدميولوژى

اپيدميولوژى بيمارى خواب (تريپانوزومياز آفريقائي) در اثر کمپلکس تريپانزوما بروسئى (Trypanosoma Brucei) ايجاد مى‌شود و از طريق مگس‌هاى تسه‌تسه (Tesetse Fly) به انسان انتقال مى‌يابد.

تظاهرات بالينى

ممکن است در محل تلقيح، نوعى شانکر دردناک ايجاد شود. بيمارى به مراحل مختلفى تقسيم مى‌شود. مرحله I که در آن انتشار لنفاوى و هماتوژن صورت مى‌گيرد، با تب، لنفادنوپاتي، خارش و بثورات حلقوى مشخص مى‌شود. مرحله II (تهاجم به CNS) با شروع آرام تظاهرات نورولوژيک (مثل خواب‌آلودگى در طى روز، گفتار منقطع، نشانه‌هاى خارج هرمى و آتاکسي) و اختلالات پيشرونده CSF تظاهر مى‌کند. نقايص نورولوژيک نهايتاً باعث کوما و مرگ مى‌شوند. تريپانوزومياز آفريقاى شرقى (ناى از تريپانوزما بروسئى رودسينس T. Brucei Rhodesiense) نسبت به تريپانوزومياز آفريقاى غربى (ناشى از تريپانوزوما بروسئى گامبينس T. Brucei Gambiense) سير حادترى دارد.

تشخيص

تشخيص قطعى نياز به ديدن انگل در مايع خارج شدن از شانکر، اسمير نازک يا ضخيم خون، بافى‌کت، آسپيره غدد لنفاوي، بيوپسى مغز استخوان، يا CSF دارد. در تمام بيماران مشکوک به تريپانوزومياز آفريقائى بايد CSF را بررسى نمود. حساسيت و ويژگى سرولوژى متغير است و بيشتر براى بررسى‌هاى اپيدميولوژيک مناسب مى‌باشد.

درمان

داروهاى مورد استفاده در درمان اين عفونت عبارتند از: سورامين (Suramin) (يک گرم وريدى در روزهاى ۱،۳، ۷، ۱۴ و ۲۱ پس از تست با ۲۰۰-۱۰۰ ميلى‌گرم از دارو)، افلورنيتين (Eflornithine) (روزانه ۴۰۰mg/kg در چهار دوز منقسم به‌مدت ۲ هفته)، يا پنتاميدين (روزانه ۴mg/kg به‌صورت وريدى يا عضلانى به‌مدت ۱۰ روز). سورامين و افلورنيتين را مى‌توان از CDC تهيه کرد. انتخاب دارو به مرحله بيمارى و زيرگونه بستگى دارد.