مايکوپلاسماها که در همه جاى طبيعت يافت مى‌شوند، کوچک‌ترين ميکروارگانيسم‌هائى هستند که زندگى آزاد دراند و فاقد ديوارهٔ سلولى محکم هستند.