قارچ‌هاى از نظر ميکروسکوپى به شکل کپک (Mold) يا مخمر (Yeast) هستند. اکثر قارچ‌هاى پاتوژن در طبيعت ساپروفيت مى‌باشند؛ آنها هنگامى ايجاد عفونت مى‌کنند که اسپورها (Spore) از راه هوا وارد ريه يا سينوس‌هاى پارانازال شوند يا اسپورها يا هايفا (Hyphae) به‌طور اتفاقى در پوست يا قرنيه کاشته شوند. ابتلاء به عفونت از شخص ديگر به‌ندرت صورت مى‌گيرد.