توليد يک واکسن HIV مطمئن و مؤثر هدف تحقيقات گسترده کنونى است. تحقيقات حيوانى گسترده‌اى در جريان است، و کارآزمائى‌هاى بالينى بر روى واکسن‌هاى انتخاب شده در انسان‌ها شروع شده است.


آموزش، مشاوره، و تغيير رفتار اساس پيشگيرى از HIV را تشکيل مى‌دهد. هر چند که خوددارى از تماس جنسى تنها راه مطلق پيشگيرى از انتقال جنسى است، ولى ساير راهکارها شامل ”رفتارهاى جنسى مطمئن“ نظير استفاده از کاندوم به همراه ماده اسپرم‌کش نانوکسينول -۹ مى‌باشد. پرهيز از سرنگ‌هاى مشترک در افراد معتاد تزريقى بسيار مهم است. در صورت امکان، مادران HIV مثبت نبايد به کودکان خود شير بدهند، چون ويروس ممکن از اين راه به نوزاد منتقل شود.