اصول کلى درمان بيماران شامل مشاوره، حمايت روانى اجتماعي، و بررسى از نظر بروز عفونت‌ها است و مستلزم داشتن دانش وسيعى درباره فرآيندهاى مرتبط با عفونت HIV مى‌باشد.

درمان نئوپلاسم‌ها و عفونت‌هاى ثانويه

پروفيلاکسى اوليه به وضوح در موارد زير لازم است: بر عليه پنومونى .P کارينى (به‌ويژه در مواردى که شمارش سلول‌هاى CD4+ T به کمتر از ۲۰۰ سلول در ميکروليتر برسد، عفونت‌هاى کمپلکس .M آويوم، و عفونت‌هاى .M توبرکولوزيس در بيمارانى که در معرض خطر بالائى از نظر TB هستند و PPD مثبت يا آنرژى دارند. واکسيناسيون با واکسن‌هاى پلى‌ساکاريد پنومونوکوى و .H آنفوآنزا تيپ b توصيه مى‌شود. در صورت وجود امکانات، پروفيلاکسى ثانويه براى کليه عفونت‌هائى که بيماران آلوده به HIV تجربه مى‌کنند ضرورى است.