ايدز بر اثر عفونت با رترويروس انسانى HIV-1 يا HIV-2 ايجاد مى‌شود. HIV-1 شايع‌ترين علت در سراسر جهان است HIV-2 حدود ۴۰% توالى يکسال با HIV-1 دارد، ارتباط نزديک‌ترى با ويروس‌هاى نقص ايمنى ميمونى دارد، و عمدتاً در آفريقاى غربى شناسائى شده است. البته در حال حاضر عفونت HIV-2 در اروپا، آمريکاى جنوبي، کانادا، و ايالات متحده گزارش شده است. اين ويروس‌ها از راه تماس جنسي؛ تماس با خون، فرآورده‌هاى خوني، يا ساير مايعات بدن (مانند افراد معتاد که از سوزن‌هاى وريدى آلوده به‌صورت مشترک استفاده مى‌کنند)؛ حين زايمان يا زمان تولد از مادر به نوزاد؛ يا از راه شير مادر منتقل مى‌شوند. هيچ مدرکى وجود ندارد که ويروس مى‌تواند از راه تماس اتفاقى يا خانوادگى يا از راه گزش حشراتى نظير پشه منتقل شود. خطر عفونت شغلى قطعي، هر چند اندک، براى کادر بهداشتى و پرسنل آزمايشگاهى که با نمونه‌هاى آلوده به HIV کار مى‌کنند وجود دارد. خطر انتقال HIV از پرسنل بهداشتى آلوده به بيماران در جريان اعمال تهاجمى بسيار اندک است.