اپيدميولوژى عفونت با HSV-1 نسبت به عفونت با HSV-2 به‌طور شايع‌تر و در سنين پائين‌تر اتفاق مى‌افتد. بيش از ۹۰ درصد از بالغين تا دههٔ پنجم عمر خود آنتى‌بادى عليه HSV-1 دارند. آنتى‌بادى عليه HSV-2 به‌طور روتين تا سن بلوغ ديده نمى‌شود و شيوع آن در جمعيت‌هاى مطالعه شده متفاوت است. در مراجعين به کلينيک‌هاى مامائى و تنظيم خانواده، ۲۵ درصد از زنان آنتى‌بادى عليه HSV-2 دارند ولى فقط ۱۰ درصد از آنها تاريخچه‌اى از ضايعات تناسلى مى‌دهند. در افراد غير هم‌جنس‌‌بازى که به کلينيک‌هاى STD مراجعه مى‌کنند، شيوع آنتى‌بادى ضدٌ HSV-2 تا ۵۰ درصد مى‌ِسد. دوره کمون عفونت HSV از ۱ تا ۲۶ روز (به‌طور متوسط ۸-۶ روز) متفاوت است. انتقال HSV از طريق تماس با ضايعات فعال يا افراد بدون علامت ترشح‌کننده ويروس صورت مى‌گيرد؛ تأثير انتقال از ضايعات فعال بيشتر مى‌باشد.