اپيدميولوژى

اپيدميولوژى شانکروئيد، زخم تناسلى و آدنيت اينگوينال ناشى از هموفيلوس دوکره‌اي، در سراسر جهان وجود دارد و در کشورها يدر حال توسعه يک خطر بهداشتى عمده است، اگرچه اين بيمارى در ايالات متحده شيوع کمترى دارد، ولى موارد بروز آن در سال‌هاى اخير به‌طور چشم‌گيرى افزايش يافته است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى بعد از يک دوره کمون ۷ روزه، يک پاپول ظاهر مى‌شود، به پوستول تبديل مى‌گردد، و سپس زخمى مى‌شود، و ايجاد يک زخم تناسلى دردناک و با حدود کاملاً مشخص مى‌نمايد که التهاب کمى دارد و به‌آسانى خونريزى مى‌کند. اين زخم‌ها گاهى متعدد هستند. در حدود نيمى از بيماران، عقده‌هاى لنفاوى حساس اينگوينال ايجاد مى‌شود که حالت تموج پيدا کرده و ممکن است پاره شوند.

تشخيص

تشخيص قطعى شانکروئيد به کشت .Hدوکره‌اى از ضايعه بستگى دارد. محيط کشت اختصاصى و مغذى لازم است. در رنگ‌آميزى گرم ممکن است اکثريتى از کوکوباسيل‌هاى مشخص گرم منفى ديده شود.

درمان

رژيم‌هاى درمانى مؤثر عبارتند از: سفترياکسون، ۲۵۰mg عضلانى تک‌دوز؛ آزيترومايسين، ۱ گرم خوراکى تک‌دوز، اريترومايسين، ۵00mg خوراکى روزى ۴ بار به مدت ۷ روز؛ و سيپروفلوکساسين، ۵۰۰mg خوراکى روزى ۲ بار به‌مدت ۳ روز.