اپيدميولوژى

اپيدميولوژى اين بيمار، که علت باکتريال آن کاليماتوباکتريوم گرانولوماتيس است، يکى از علل نادر زخم‌هاى تناسلى در ايالات متحده است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى بيشتر ضايعات ظرف ۴ هفته بعد از تماس جنسى ظاهر مى‌شوند. شروع بيمارى به‌صورت پاپولى است که زخمى مى‌شود و به يک ضايعه معمولاً بدون درد، تميز، شکننده، گرانولوماتو تبديل مى‌گردد. تورم لب‌هاى فرج، فيموز، و پارافيموز شايع است. ضايعات دهانى نامعمول است ولى گزارش شده است.

تشخيص

براى تشخيص بهترين راه آن است که با بيوپسى تکه‌اى از بافت گرانولاسيون اطراف ضايعه، نمونه‌هائى تهيه شود و اسميرهاى گسترش تهيه شده از اين نمونه‌ها بررسى شود. نمونه‌ را با رنگ‌آميزى گيمسا، ليشمن، يا رايت بررسى مى‌کنند. اجسام دنوان به‌صورت کوکوباسيل‌هاى گرد به ابعاد ۲μm ضربدر ۱ ديده مى‌شوند که در داخل فضاهاى کيستيک در سيتوپلاسم سلول‌هاى بزرگ تک‌هسته‌اى قرار دارند. يک تست سرولوژيک ابداع شده است.

درمان

آنتى‌بيوتيک‌هائى که به‌طور شايع استفاده مى‌شوند عبارتند از: تتراسيکلين (۵۰۰mg خوراکى هر ۶ ساعت)، داکسى‌سيکلين (۱۰۰mg خوراکى هر ۱۲ ساعت) TMP-SMZ (يعنى ۸۰۰/۱۶۰ mg خوراکى هر ۱۲ ساعت)، اريترومايسين (۵۰۰mg خوراکى هر ۶ ساعت)، آزيترومايسين (۱ گرم خوراکى هر هفته)، کلرامفنيکل (۵۰۰mg خوراکى هر ۶ ساعت)، معمولاً تا زمانى که ضايعه کاملاً بهبود مى‌يابد. (۵-۳ هفته)، درمان ادامه مى‌يابد.